top of page
Couple Scrapbooking

צוואות ירושות וייפוי כח מתמשך

בנוסף לתחומי ההתמחות של המשרד, משרדינו מתמחה ומספק שירותים משפטיים בתחום ההורשה.

מהי הורשה?

עיקרון היסוד בדיני הירושה הוא כי עם מותו של אדם, עוברים נכסיו לעיזבונו (ליורשיו). מכאן כי לעיתים נקרא לנכסים, לחובות ולהתחייבויות שהותיר אחריו המוריש בשם "עיזבון". עם מותו של האדם (ורק עם מותו ולא טרם לכך), היורשים הופכים להיות הבעלים החוקיים של העיזבון.
[נציין כי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח / חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים יהיו נחלתם של העיזבון רק במידה ונקבע כך במפורשות בטופס המוטבים].

בין היתר משרדנו עוסק בתכנון, ייעוץ ועריכת צוואות וכן רישום זכויות מכוח צוואות וירושות, לרבות הפן המיסוי במכירת הזכויות:
הכנה ועריכת צוואות בצורה מקצועית ודיסקרטית ולאחר פגישה מקיפה עם "המצווה" (האדם אשר מבקש להותיר אחריו צוואה).
• התנהלות שוטפת בתיק מול הרשם לענייני ירושה.
• הגשת בקשות לקיום צו צוואה והענקת תוקף משפטי מחייב לצוואה.
• הגשת בקשות לצו ירושה על פי הדין (במקרים בהם אדם לא השאיר צוואה במותו).
• רישום זכויות מתוקף הצווים הנ"ל בכל הגופים הנוגעים לדבר ("טאבו", "מנהל" וחברות משכנות).


עקרונות מנחים: דיסקרטיות והסבר מפורט למוריש על מעמדה המשפטי של הצוואה.

 

1.png

What Can I Do For You?

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

bottom of page