top of page

מדיניות פרטיות

לנו ב"דרעי, רווח, אביב – משרד עורכי דין" (להלן: DRA"") אכפת מפרטיותך. לכן, אנחנו עושים כל מאמץ על מנת לייצר אתר שיעמוד בסטנדרטים גבוהים של פרטיות. הצהרת פרטיות זו מסדירה את המדיניות שלנו לגבי איסוף, שימוש וגילוי של מידע באתר האינטרנט שלנו https://www.dra-law.com/
(להלן: "האתר") וכל תוכן ו/או כתובות דפים נוספים הכלולים תחת האתר. 

אם אינך מסכים לתנאי כלשהו בתנאי הצהרת פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתר.

 

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

כללי

כללי הצהרת פרטיות זו מחייבת, ותחול בכל צפייה, גלישה, העלאת תוכן, וכל שימוש אחר באתר על ידי כל משתמש, ובאמצעות כל אמצעי או מכשיר כלשהו (להלן: "שימוש"). 

אין חובה חוקית להסכים למסירה או לאיסוף המידע, או להצהרת פרטיות זו, ואתה עושה זאת מרצון, בכל שימוש באתר. 

בכל שימוש באתר, הינך מצהיר ומתחייב שאתה בן 18 לפחות, או שאתה משתמש באתר באישור אחד מהוריך (או אפוטרופוס), המסכים להצהרת פרטיות זו במלואה.

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים שאינם בשליטתנו ואשר עשויים לאסוף ולהפיק מידע אודות הגולשים והמשתמשים בהם. כל מסירת מידע וכל שימוש אחר באתרים המקושרים, כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים, ואינם בשליטתנו או באחריותנו.

 

המידע שנאסף

(1) מידע אישי שאתה מוסר לנו במסגרת השימוש האתר 

אנו עשויים לאסוף ולאחסן מידע שסופק על ידך, המזהה אותך או מתייחס אליך באופן אישי, כגון: שמך, פרטי הקשר שלך וכתובת הדוא"ל שלך. 

(2) מידע לא אישי שנאסף במסגרת השימוש באתר 

אנו עשויים לאסוף מידע לא אישי אודותיך במהלך הגלישה באתר, כגון: באילו דפים ביקרת באתר שלנו, על אילו קישורים לחצת, סוג דפדפן האינטרנט שלך וכ"ו. 

(3) מידע מצדדים שלישיים

אנו עשויים לקבל מידע אודותיך, מרשתות חברתיות וגופים אחרים, בהתאם לתנאי השימוש של צדדים שלישיים אלה וההרשאות שהגדרת בחשבונותיך.

 

מאגר המידע

המידע שייאסף אודותייך יישמר במאגר המידע של המשרד (להלן: "המאגר"). השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי המשרד במסגרת האתר, מעידים על הסכמתך להצהרת פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות הצהרת פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן. 

 

השימוש במידע

המידע האישי אודותיך יישמר במאגר, בין היתר, למטרות הבאות:

  • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע.

  • ליצירת קשר כאשר אנחנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או לקיום הוראה אחרת על-פי דין. 

  • לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות.

  • רישום לניוזלטרים ורישום לחלק מהתוכניות או השירותים המוצעים על ידי המשרד, בכפוף לקבלת הסכמות על פי דין.

  • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כאשר אנחנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר, התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים באתר, מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר, בשירותים ובתכנים המוצעים דרכו.

 

מסירת מידע לצד שלישי

אנו עשויים להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים, לרבות נותני שירותים שונים בישראל ובחו"ל, למטרות ולשימושים המפורטים בהצהרת פרטיות זו וכן לצרכי תמיכה והפעלת האתר (לרבות באמצעות "שירותי ענן").        

         * צדדים שלישיים: השותפים העסקיים שלנו, נותני שירותים, קבלנו משנה, יועצים וכל  

           ישות אחרת שגוף שיפוטי או רגולטורי כלשהו, יורה להעניק להם גישה למידע.   

 

        * העברת מידע לגורמים בחו"ל: בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל,  

          העברת המידע תבוצע בהתאם לחוק ולמדיניות פרטיות זו.

 

בנוסף, אנו עשויים להעביר מידע לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

  1. במקרה שתפר את תנאי האתר, או אם תבצע פעולות כלשהן שנראות כהפרה של החוק.

  2. על מנת להתאים עבורך תכנים.

  3. אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית, המורה לנו למסור את המידע. 

 

Cookies ("עוגיות")

האתר עשוי לעשות שימוש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. 

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.  

אבטחת מידע

אנו משקיעים מאמצים רבים על מנת להגן על המידע שלך ואנו מיישמים מערכות אבטחת מידע , ונהלים בהתאם. עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו אינן חסינות לחלוטין מפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, והן אינן מספקות הגנה מוחלטת. לא נישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם לך כתוצאה מחדירה, שימוש בלתי מורשה או גניבת מידע כאמור. 

כל שימוש באתר עלול לחשוף אותך למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט ובכלל זה: חדירה למחשב או לטלפון נייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכיוצ"ב. 

אנו ממליצים להתקין תוכנת אבטחה ואמצעי אבטחה נאותים לפני השימוש באתר. 

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 

פנייה כזאת יש להפנות למשרד, באמצעות דוא"ל: Office@dra-law.com.

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלייך יימחק ממאגר המידע.

 

שינויים בהצהרת הפרטיות

אנו נהיה רשאים לעדכן הצהרת פרטיות זו מעת לעת. הגרסה המחייבת של הצהרת פרטיות זו היא הגרסה האחרונה המוצגת באתר, ואתה מקבל ומסכים להצהרת הפרטיות לרבות כל הוראותיה, וכל תיקון ועדכון שלה. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של ההצהרה, עלייך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. 

אנא עיין בעמוד זה מעת לעת על מנת לבדוק את הגרסה האחרונה והמחייבת ביותר של הצהרת פרטיות זו. 

 

פרטי התקשרות

אם יש לך שאלות, חששות או הצעות בנוגע להצהרת פרטיות זו, או בנוגע לזכויותייך,
אנא צור איתנו קשר בכתובת: Office@dra-law.com או למספר הטלפון: 04-8112355.  


 

הצהרת הפרטיות עודכנה לאחרונה: 27/02/2022.

bottom of page